flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку Татарбунарського районного суду Одеської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами трудового колективу Татарбунарського районного суду Одеської області

                                                                     (Протокол № 4 від 02 квітня 2019 р.)

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

Татарбунарського районного суду Одеської області

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         1.1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

        1.2. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки персоналу відповідно до суспільних потреб.

        1.3.  Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

        1.4. Трудова дисципліна у  Татарбунарському районному суді Одеської області (далі – суд) забезпечується створенням необхідних організаційних умов для нормальної високоефективної роботи, творчим та свідомим ставленням до праці, методами переконання, а також заохоченням за сумлінну працю.

        1.5. Обов'язок і справа честі кожного працівника суду - додержання Конституції та інших актів законодавства України, сумлінне виконання своїх службових обов'язків, ініціативність і творчість в роботі, дотримання трудової дисципліни.

        1.6. Робота в суді ґрунтується на принципах служіння народу України, демократизму і законності, гуманізму і соціальної справедливості, пріоритету прав людини і громадянина, професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі, персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни.

До порушників трудової дисципліни застосовуються стягнення, передбачені законодавством.

        1.7. Правила внутрішнього трудового розпорядку  суду (далі - Правила) мають сприяти сумлінному ставленню до праці, подальшому зміцненню дисципліни, належній організації праці, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, підвищенню її ефективності.

1.8.  Невід’ємною частиною цих Правил є «Правила поведінки працівника суду», затверджені рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 №33, (додаток №1 до Правил).

1.9.  Усі питання, пов’язані із застосуванням  Правил,  вирішуються адміністрацією суду в межах наданих їм повноважень за погодженням із загальними зборами колективу суду.

1.10. Ці Правила поширюються на всіх працівників суду, які повинні ознайомитися з ними під особистий підпис, знати і неухильно дотримуватись. Словосполучення «працівники суду» використовується в тексті Правил у значенні «судді  та працівники апарату суду».

      Дія Правил поширюється на державних службовців в частині відносин, не врегульованих Правилами внутрішнього службового розпорядку суду.

 

  1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ

СУДДІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ

2.1. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників суду провадиться відповідно до Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до цього кодексу.

2.2. Судді призначаються на посаду та звільняються з посади згідно з Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року №1402-VІІІ. На підставі акту про призначення судді на посаду, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді,  голова суду видає відповідний наказ, який доводиться до ознайомлення судді під особистий підпис.

2.3.Призначення громадянина України на посаду державної служби у суді здійснюється у порядку, встановленому законодавством про державну службу,

2.4. Працівники апарату суду приймаються на роботу та звільняються з роботи на підставах та у порядку, визначених чинним трудовим законодавством України, Кодексом законів про працю України.

2.5. Прийняття на роботу працівника апарату суду оформлюється наказом  керівником апарату суду. У наказі про прийняття на роботу має бути вказано назву посади, категорія, ранг, встановлений у межах відповідної категорії посад - для осіб, які приймаються на державну службу, та умови оплати праці.

2.6. Під час укладення трудового договору громадянин зобов’язаний подати до служби управління персоналом суду паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, також документи про освіту (спеціальність, кваліфікацію), стан здоров’я тощо.

Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб відомості та документи, не передбачені чинним законодавством України.

2.7. Під час прийняття на роботу у громадян перевіряється наявність військово-облікових документів (у військовозобов’язаних  військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників  посвідчень про приписку до призовних дільниць).

Призовники і військовозобов’язані приймаються на роботу тільки після взяття їх на військовий облік у районному військовому комісаріаті.

2.8. Працівника не може бути допущено до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом голови суду, керівника апарату суду, або особи яка їх заміщує.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якщо за медичним висновком запропонована робота протипоказана йому за станом здоров’я.

2.9. Під час укладення трудового договору може бути обумовлено угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування відображається в наказі про прийняття на роботу відповідно до Закону України «Про державну службу» та законодавства про працю.

У період випробувального терміну на такого працівника поширюється законодавство про працю.

2.10. До початку роботи за укладеним трудовим договором служба управління персоналом суду або керівник апарату суду зобов’язані:

1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки;

2) ознайомити працівника з посадовою інструкцією (функціональними обов'язками)  «Правилами поведінки працівника суду» цими Правилами, а працівника, який призначається на посаду державної служби,  також з правилами внутрішнього службового розпорядку суду;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

2.11.На суддів та працівників апарату суду оформляються трудові книжки. Трудові книжки ведуться та зберігаються у встановленому чинним законодавством України порядку. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за № 110.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в службі управління персоналом суду. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на працівника служби управління персоналом.

2.12. Голова суду або керівник апарату суду зобов’язані видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу в суді із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади і часу роботи .

2.13. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених законодавством України.

2.14. Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши керівника апарату суду письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а керівник апарату суду не має права затримувати звільнення працівника з роботи, а також зобов’язаний в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок у строки, визначені законодавством про працю.

За домовленістю між працівником апарату суду і головою суду та керівником апарату суду відносини можуть бути розірвані до закінчення строку попередження про звільнення.

Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися у повній відповідності до формулювання у чинному законодавстві України та з обов’язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

2.15. Розірвання трудового договору з ініціативи керівництва суду допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.16. Припинення трудового договору оформлюється наказом. У разі звільнення працівника з ініціативи керівництва суду, у день звільнення йому видається копія наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника

  1. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

3.1. Працівники суду зобов'язані здійснювати свої повноваження чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни, вчасно виконувати розпорядження голови суду та керівника апарату суду.

Судді здійснюють свої повноваження на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Коло обов'язків, покладених на працівників апарату суду, визначається Інструкцією з діловодства в місцевих загальних судах та посадовою інструкцією (функціональними обов'язками) цих працівників.

3.2. Основні обов’язки працівників апарату суду:

-  додержуватись Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України "Про державну службу", трудового законодавства та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України;

-  суворо дотримуватись вимог законодавства про запобігання корупції;

-  зберігати  таємницю та персональні дані осіб, що стали їм відомі під час виконання службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає  розголошенню;

-  виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, виступати проти антидержавних проявів, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

-  завжди поводити себе у спосіб, який би сприяв збереженню та зміцненню довіри громадян у цілісності, неупередженості та ефективності суду;

- шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам суду;

-  не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

-  безпосередньо виконувати свої функціональні обов’язки, своєчасно, чітко і якісно виконувати розпорядження голови суду, судді, керівника апарату суду та його заступника;

-  сумлінно ставитись до виконання своїх функціональних обов'язків, проявляти ініціативу і творчість в роботі;

-  постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності  та удосконалювати організацію  службової діяльності;

-  у разі тимчасової відсутності (відпустка, відрядження тощо) передати іншому, визначеному головою суду або керівником апарату суду, працівнику всі справи та документи;

-  підтримувати в чистоті і порядку своє робоче місце, не залишати на столах та інших відкритих місцях робочу документацію, документи для службового користування, закривати сейфи і шафи, вимикати освітлення, електричні прилади та комп’ютерну техніку;

-  дбайливо ставитись до майна, що надане в розпорядження працівника,  берегти та ефективно використовувати обладнання, дотримуватись встановленого порядку збереження матеріальних цінностей, документів, економічно і раціонально використовувати електроенергію;

-  дотримуватись вимог нормативних актів про охорону праці, техніку безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії;

-   мати охайний вигляд і одяг, без елементів ексцентричності, стриманого кольору та фасону, який відповідає діловому стилю;

-  у разі хвороби обов'язково повідомляти особу, відповідальну за ведення кадрового діловодства в суді, керівника апарату суду та суддю, з яким працює, про тимчасову відсутність. По виході на роботу своєчасно подати оформлений належним чином листок непрацездатності особі, відповідальній за ведення кадрового діловодства в суді;

- суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління у приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування) суду;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співпрацювати з керівництвом суду в питаннях організації безпечних і нешкідливих умов праці; особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю або людей, які його оточують, а також навколишньому природному середовищу; повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

3.3.працівники мають також інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Обов’язки, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначаються положеннями про відповідні структурні підрозділи та посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

3.5. Керівництво суду не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

3.6. Працівники суду мають право:

-   розглядати і брати участь у розгляді питань та приймати рішення в межах своїх функціональних обов’язків;

-   на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва, інших працівників і громадян;

-   на оплату праці залежно від посади, якості, досвіду та стажу роботи;

-   безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження ними державної служби;

-   на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення  вакантних посад більш високої категорії;

-   вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри;

-   на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

-   на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

3.7. Працівники суду мають інші права, передбачені чинним законодавством України та цими Правилами.

 

  1. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ СУДУ ТА КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУДУ

4.1. Голова суду або особа, яка його заміщує, зобов’язані:

-    належним чином здійснювати повноваження та обов’язки, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів»;

Керівник апарату суду відповідно до визначених обов’язків зобов’язаний:

-  належним чином організовувати працю працівників суду, вживати всіх належних заходів для забезпечення їх обладнаними робочими місцями та здоровими і безпечними умовами праці;

-  при  укладенні трудового договору роз’яснити  працівникові його права і обов'язки, проінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

-  контролювати виконання працівниками суду чинного законодавства України, неухильного дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил внутрішнього службового розпорядку;

-   відповідно до вимог Закону України "Про державну службу" у встановленому цим законом порядку забезпечувати планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами професійної компетентності та стимулювати просування по службі;

-   постійно удосконалювати організацію оплати праці, забезпечувати матеріальну заінтересованість працівників у результатах їхньої особистої праці й у загальних підсумках роботи, в межах повноважень вживати організаційних заходів для забезпечення виплати заробітної плати регулярно в робочі дні, не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів;

-    забезпечувати суворе дотримання трудової і виконавської дисципліни, постійно здійснювати організаторську і виховну роботу, спрямовану на її зміцнення, формування стабільних трудових відносин в колективі суду; застосовувати заходи впливу до порушників трудової дисципліни, з урахуванням думки трудового колективу;

-    організовувати планування роботи з  працівниками апарату суду, в тому числі організовувати проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечувати прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно  до вимог закону «Про державну службу»;

-  здійснювати контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в суді;

-    дотримуватись вимог трудового законодавства України;

-    уважно ставитися до потреб і запитів працівників суду і відповідно до чинного законодавства в межах наданих повноважень вживати заходів щодо поліпшення їх житлових і соціально-побутових умов;

-    забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників.

  1. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

5.1. Тривалість робочого часу суддів та працівників апарату суду не може перевищувати 40 годин на тиждень.

В суді  встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота та неділя.

5.2. Час початку і закінчення щоденної роботи встановлюється:

з понеділка по четвер:

-  початок роботи о 8.00 - закінчення роботи о 17.00 год.

П’ятниця :

-  початок роботи о 8.00 - закінчення роботи о 15.45год.

перерва для відпочинку та харчування з 12.00 до 12.45 год.

5.3. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи. При неможливості використання часу, наданого для відпочинку та харчування (безперервність судового засідання, обов'язковий прийом громадян, тощо) надається інший час для харчування та відпочинку протягом робочого дня, але не більш ніж 45 хвилин.

5.4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину (ст. 73 КЗпП України).

5.5. У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний за святковим або неробочим днем.

     5.6. Святковими та неробочими днями відповідно до законодавства в Україні є:

5.7. Робота у вихідні дні та в режимі чергування встановлюється окремими наказами голови суду та керівника апарату  суду. Компенсація за роботу у ці дні, встановлюється у відповідності із вимогами діючого трудового законодавства.

5.8. Перебування працівників апарату суду, які мають статус державних службовців, на роботі у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу визначається Законом України «Про державну службу» та Правилами внутрішнього службового розпорядку суду.

5.9. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати і знімати з роботи для виконання інших робіт, не пов'язаних зі службовою діяльністю.

5.10. Суддям та працівникам апарату суду надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до законодавства України.

Порядок і умови надання відпусток, а також відкликання з відпустки визначаються чинним законодавством України.

5.11. Суддям надається щорічна відпустка тривалістю 30 робочих днів.

Працівникам апарату суду надається щорічна основна відпустка тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Державним службовцям суду надається щорічна основна відпустка тривалістю не менш як 30 календарних днів за відпрацьований робочий рік..

5.12. Працівникам апарату суду надаються також інші види відпусток відповідно до чинного законодавства України.

5.13. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджуються головою суду, керівником апарату суду.

5.14.  Графік затверджується на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року та доводиться до відома суддів та працівників апарату суду.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їхнього відпочинку.

5.15. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і керівництвом суду.

5.14. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

5.15. Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

5.16. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

5.17. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням відповідно до чинного законодавства.

5.18. Перенесення щорічної відпустки допускається тільки у випадках передбачених діючим законодавством або за погодженням з головою суду та керівником апарату суду.

5.19. Працівник суду зобов’язаний подати голові суду, керівнику апарату суду, а  в разі їх відсутності  заступнику керівника апарату суду заяву про надання відпустки за два тижні до її  початку. Щорічна відпустка помічнику судді надається в порядку, встановленому Кодексом законів про працю України, Законом  України «Про відпустки»,  Положенням про помічника судді, затвердженого  рішенням Ради суддів України 18.05.2018 № 21, за його письмовою заявою, погодженою із суддею.

5.20. За сімейними обставинами та за інших причин працівнику суду може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, погоджений з головою суду або керівником апарату суду, але не більше 15 календарних днів на рік.

5.16. За наказом голови суду або керівника апарату суду працівники можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівнику в будь-який інший час протягом року. Відкликання з щорічної відпустки інших категорій працівників допускається лише у випадках, передбачених трудовим законодавством.

 

  1. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ

6.1. За бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги, за успіхи в роботі та сумлінну працю передбачаються такі заохочення:  

-  оголошення подяки;

- встановлення надбавок, доплат, премій згідно Положення про преміювання працівників Татарбунарського районного суду Одеської області,  встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату Татарбунарського районного суду Одеської області та його заступнику;

-   нагородження грамотою,   почесною  грамотою;                       

- дострокове присвоєння чергового рангу державної служби відповідно до Закону «Про державну службу»;

- за особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород.

6.2. При застосуванні заходів заохочення забезпечується поєднання морального та матеріального стимулювання праці.

6.3. Заохочення до державних службовців, які займають посади категорій «Б» і «В»  застосовуються наказом керівника апарату суду за погодженням з головою суду, який оголошується або доводиться до відома працівника, про що робиться відповідний запис до трудової книжки або шляхом внесення відповідного подання. Наказ про застосування заохочення може бути доведений до відома всіх працівників суду шляхом урочистого оголошення. 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.1.  Порушення трудової дисципліни, або невиконання чи неналежне виконання без поважних причин працівником апарату суду покладених на нього трудових та службових обов’язків, допущення інших негативних вчинків тягне за собою застосування заходів дисциплінарного та громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством про працю.

Застосування дисциплінарного стягнення до працівників апарату суду здійснюється у відповідності та в порядку, визначеному трудовим законодавством та Законом України «Про державну службу».

         7.2. За порушення трудової дисципліни згідно із ст. 147 КЗпП України

до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

-  догана;

-  звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення до працівника апарату суду може бути застосоване за систематичне невиконання ним без поважних причин покладених на нього функціональних обов’язків чи Правил внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного стягнення.

7.3. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених Законом «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни, державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом.

До державних службовців апарату суду застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:

- зауваження;

- догана;

-  попередження про неповну службову відповідність;

-  звільнення з посади державної служби.

7.4. Відповідно до частини 3 ст. 151 КЗпП України, якщо до працівника застосовано міри дисциплінарного впливу, то протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються, якщо стягнення не знято достроково.

7.5. Дисциплінарні стягнення накладаються наказом керівника апарату суду. Наказ керівника апарату суду про накладення дисциплінарного стягнення оголошується або доводиться до відома працівника апарату суду під особистий підпис. Зазначений наказ доводиться до відома всіх працівників суду. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.6.  Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення визначеного строку наказом керівника апарату суду за клопотанням працівника, на якого було накладене стягнення. 

 7.7 За порушення трудової або виконавчої дисципліни працівник може бути позбавлений преміальної оплати. Повне або часткове позбавлення премії, що входить до системи оплати праці, може проводитись незалежно від дисциплінарного стягнення.

7.8 Залежно від виду й характеру порушення працівники апарату суду несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством України.

7.9. Питання про дисциплінарну відповідальність суддів вирішується у порядку та на підставах, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та  Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

7.10. Відсторонення працівників апарату суду від роботи допускається у разі:

- появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

- відмови або ухилення від навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

7.11. Відсторонення працівника апарату суду, який має статус державного службовця, від виконання посадових обов’язків здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», а у разі вчинення ним корупційного правопорушення - відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

7.12. Правила доводяться до відома працівників апарату суду під особистий підпис та вивішуються в приміщені суду на видному місці.